Algemene Voorwaarden & Auteursrechten MerkabaLight

INSCHRIJVING EN BEVESTIGING WORKSHOPS / INZICHTEN- EN GROTE OPRUIMINGSSESSIE / BIJEENKOMSTEN / LEZINGEN / DEELNAME AAN VIDEO-PROJECT

 1. Inschrijving voor de door MerkabaLight te verzorgen bijeenkomsten/workshops/lezingen/sessies kan telefonisch of per mail gedaan worden.
 2. Deelname aan het MerkabaLight video-project kan alleen via aanmelding op mijn website: https://www.merkabalight.com/nl
 3. MerkabaLight bevestigt een inschrijving steeds schriftelijk (per e-mail).

PRIJZEN VAN EEN BIJEENKOMST/WORKSHOP/LEZING

 • Bij inschrijving gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op de website https://www.merkabalight.com/nl
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

BETALING
Uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit dient het gehele bedrag te zijn voldaan op rekeningnummer NL39ABNA0422856517 t.n.v. MerkabaLight, onder vermelding van je naam en datum van de activiteit. BIC: ABNANL2A
Na overleg, is het ook mogelijk om bij aanvang van de activiteit contant te betalen.

Om deel te nemen aan het MerkabaLight Video-project, is het noodzakelijk om via de website https://www.merkabalight.com/nl te betalen, je aan te melden, waarna je per e-mail twee berichten ontvangt; een met je betaalgegevens en de andere met je inloggegevens, zodat je de video’s van de door jou betaalde hoofdstuk(ken) kunt zien gedurende de periode waarvoor je inschrijft.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER
Als je niet naar een workshop of evenement kunt komen, wordt het reeds betaalde bedrag opgeschort naar een volgende activiteit.

ANNULERING DOOR MERKABALIGHT
Als door onvoorziene omstandigheden aan de kant van MerkabaLight een activiteit niet kan doorgaan, zal MerkabaLight het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugstorten.

AANSPRAKELIJKHEID

 • MerkabaLight is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan aan eigendom van andere deelnemer(s).
 • MerkabaLight is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het uitvallen van een activiteit.
 • MerkabaLight is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en de diensten, uitgevoerd door MerkabaLight.
  Geen enkele activiteit is de vervanging van een arts.

AUTEURSRECHTEN/VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 • Het auteursrecht op al het door MerkabaLight ontwikkelde -en ten behoeve van diensten ingezette- materiaal, berust bij MerkabaLight.
  Dit materiaal mag niet worden vermenigvuldigd, gedownload, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MerkabaLight.
  De video’s ontwikkeld door MerkabaLight mogen niet gebruikt worden als lesmateriaal, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met MerkabaLight.
 • Op alle informatie die te beschouwen is als vertrouwelijke informatie en uit de samenwerking tussen MerkabaLight, opdrachtgever, en aanwezige deelnemers voortkomt, berust strikte geheimhouding. Zowel opdrachtgever, aanwezige deelnemers alsook MerkabaLight verplichten zich tot absolute geheimhouding omtrent alle aan elkaar verstrekte informatie.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 07-04-2020
onder nummer: 18036976